Verkiezingsprogramma 2015-2019 Ouderenpartij NH

Download Verkiezingsprogramma OPNH 2015-2019

Inhoudsopgave

Verantwoording lees meer

Grondslag lees meer

Het belang van de Ouderenpartij NH lees meer

Hoofdstuk 1 Openbaar bestuur lees meer

Hoofdstuk 2 Bereikbaarheid lees meer

Hoofdstuk 3 Water lees meer

Hoofdstuk 4 Milieu lees meer

Hoofdstuk 5 Ruimte lees meer

Hoofdstuk 6 Cultuur en Welzijn lees meer

Hoofdstuk 7 Financiën lees meer

Bijlage Aandachtspunten lees meer

 

 

Verantwoording

 

Grondslag
De Ouderenpartij Noord Holland ondersteunt de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zoals die op 10 december 1948 werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en onderschrijft ten volle Artikel 1 van de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden, waarin staat dat allen die zich in Nederland bevinden in gelijke gevallen gelijk behandeld worden.De Ouderenpartij NH is een vrije democratische politieke beweging.De Ouderenpartij NH dient het algemeen maatschappelijk belang met prioriteit voor de belangen van de senioren in de provincie Noord-Holland.De Ouderenpartij NH zet zich in voor een evenredige vertegenwoordi-ging van senioren in het politiek en bestuurlijk bestel.De Ouderenpartij NH voert een politiek van sociale rechtvaardigheid met als uitgangspunt gelijke rechten, plichten en kansen voor ie-dereen, ongeacht leeftijd, seksuele geaardheid, ras of religie.De Ouderenpartij NH streeft naar een maatschappij waarin mensen verantwoording dragen voor elkaar, respect hebben voor hun mede-mens, de omgeving waarin men woont, de natuur en het milieu.

De Ouderenpartij NH stelt de kwaliteit van leven centraal. Zij is van mening dat het behoud van normen en waarden de grondhouding moet zijn van ons dagelijks leven.

De richtinggevende grondregel:
“Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet” is daarbij zeer waardevol.

De Ouderenpartij NH staat voor een beleid, waarin de kwaliteit van leven voor alle burgers is gegarandeerd. Onze speciale aandacht gaat daarbij uit naar de kwetsbare groepen in de samenleving en naar het zoeken van duurzame oplossingen voor de problemen rond jeugd- en ouderenzorg.

Het minderhedenbeleid dient gericht te zijn op integratie en dient op hoofdlijnen het rijksbeleid te volgen d.w.z. inburgeringscursus, de Nederlandse taal leren en zo mogelijk het vinden van werk. Het asielbeleid beperken tot een minimum, opvang in de eigen regio is de beste oplossing.

Personen die oproepen tot haat en geweld in het bijzonder tegen de Westerse samenleving verliezen zo mogelijk hun Nederlandse nationa-liteit en hen wordt indien mogelijk de toegang tot Nederland ont-zegd.

Het bestuur van de Ouderenpartij NH

Voorzitter
Dhr. Jan van de Starre
Noorderlicht 30
1704 ZL Heerhugowaard
mob 06-21165161
j.v.d.starre@ouderenpartij-nh.nl

Secretaris
Mevr. Maartje Tros
mob 06-25514772

Penningmeester / Ledenadministrateur
Dhr. Peter Rietkerk
tel 0226-392630
mob 06-53536473
a.p.rietkerk@ouderenpartij-nh.nl

 

 

Het belang van de Ouderenpartij NH, al 20 jaar actief

De aanleiding voor de oprichting van de Ouderenpartij NH. is tot stand gekomen in de jaren 80/90 van de vorige eeuw toen het toenma-lige kabinet Lubbers/Kok (CDA/PvdA) ging sleutelen aan de AOW, de koppeling met de loonontwikkeling in het bedrijfsleven wilde men loslaten, zodat de koopkracht van de AOW zou gaan afnemen. Het be-leid werd verder gericht op deregulering, marktwerking, privatise-ring en liberalisering, het afstoten van taken vanuit het Rijk naar de provincie en van de provincie naar de gemeenten. De laatste gro-te overdracht van taken vindt plaats 2015.

De invoering van dit beleid betekende het begin van het einde van de voortgang in de opbouw van na de Tweede Wereldoorlog van onze welvaartsstaat. De ouderen van nu hebben met zeer grote inspannin-gen deze welvaartsstaat mogelijk gemaakt.

Op grond van de voorgaande ontwikkelingen is de Ouderenpartij NH in 1995 opgericht en is nu al 20 jaar onafgebroken vertegenwoordigd in de Provinciale Staten van Noord-Holland.

Het vertrouwen in het functioneren van de centrale overheid neemt af. Dit wordt mede veroorzaakt door het grotendeels mislukken van het bovengenoemde beleid van privatisering, marktwerking, liberali-sering en deregulering. Dure managementlagen (zelfverrijking) be-volken nu de semi-overheidsorganisaties.

Dit zijn mede de hoofdoorzaken, dat de overheid hoe langer hoe meer haar grip op de maatschappij en het vertrouwen van de burger aan het verliezen is.
Intussen) ervaren vele inwoners van onze provincie de negatieve re-sultaten van dit beleid aan den lijve.
Een hoofdvraag is nu actueel: Blijft een goede zorg voor de ouderen wel in stand?

Daar komt bij dat het steeds duidelijker wordt, dat de oude-ren/senioren een sterk toenemend aandeel van de bevolking zullen uitmaken.
Dat deel wordt gevormd door de steeds groter wordende groep 65-plussers en het groeiende aantal Nederlanders, die niet of nauwe-lijks meer aan het werk komen. Na een leeftijd van 45 à 50 jaar gaat dit laatste al een rol spelen.
Ver voor de pensioengerechtigde leeftijd worden vele burgers al als “oud” of “te oud” beschouwd.

De grote politieke partijen hebben hierbij de belangen van hun ach-terban niet goed behartigd, de visies van nationale partijen slui-ten onvoldoende aan op belangen en tegenstellingen die er bestaan op lokaal en provinciaal niveau. Hierdoor zijn ze filiaalhouder ge-worden van hun nationale partijen.

De burgers van deze provincie hebben met de uitslag van de gemeen-teraadsverkiezingen in 2014 een overduidelijk signaal aan dit kabi-net afgegeven. De burger wijst dit landelijk gevoerde beleid in toenemende mate af.

Meer dan de helft van de inwoners van Noord-Holland is nu 45 jaar of ouder, tal van voorzieningen in onze provincie moeten de komende jaren op die groep worden afgestemd.

De Ouderenpartij NH is bij dit werk onmisbaar.

 

 

Hoofdstuk 1 Openbaar bestuur

Algemeen
De Ouderenpartij NH gaat uit van de drie bestaande bestuurslagen in Nederland te weten: Rijk, Provincies en Gemeenten. De provincie moet een sterk en democratisch gelegitimeerd midden bestuur zijn, dat voorwaarden scheppend en slagvaardig werkt. Daarnaast zien we ook op veel terreinen een duidelijke regionalisatie bij het verkeer en de werkgelegenheid en in het sociale domein.
De provincie wil op deze terreinen met de betrokken partners actief en coördinerend samenwerken. Het provinciale bestuur dient transpa-rant, integer, volgbaar en doelmatig te zijn en moet vooral dicht bij de burger staan. Bureaucratie in de negatieve betekenis van het woord moet voortdurend bestreden worden.

Provinciale herindeling
De Ouderenpartij NH wil alleen meedenken over een provinciale her-indeling, als die uitgaat van een landelijke aanpak en gebaseerd is op het beginsel: “geen fusie zonder visie”.
De Ouderenpartij NH ziet wel mogelijkheden in veel intensiever in-terprovinciaal samenwerken. Bijvoorbeeld bij aanbestedingen van het openbaar vervoer en door het oprichten van een shared service cen-ter waarin provincies in een groter en gezamenlijk verband, ambte-lijk samenwerken.

Open huishouding
De provincies in Nederland werken volgens een open huishouding. Daardoor kan de provincie – alhoewel gemeenten m.i.v. 1 januari 2015 primair verantwoordelijk zijn voor het sociale domein – naast hoofdtaken als economie, ruimtelijke ordening, landschap, wonen, infrastructuur, verkeer, vervoer, water en milieu ook belangrijke overkoepelende taken in het sociale domein oppakken.
Bijv. het sociaal kapitaal (vrijwilligers, mantelzorgers) gemoti-veerd en inzetbaar te houden.

Integriteit
De overheid moet integer en betrouwbaar zijn. Veel besluiten van de provincie kunnen grote gevolgen hebben voor burgers, organisaties en bedrijfsleven. Daarom is de integriteit van de provinciale over-heid van het grootste belang. Dat betekent dat voor de burger het besluitvormingsproces en -traject duidelijk, transparant en volg-baar moet zijn.

Voorlichting en inspraak
De burger moet eerlijk en volledig voorgelicht worden, zodat het vertrouwen, dat politici belangen evenwichtig afwegen, weer terug-keert. Dan zullen de kiezers weer interesse krijgen om naar de stemhokjes te gaan. Bij grote en belangrijke beslissingen dient de burger al in een vroeg stadium bij de besluitvorming betrokken te worden bijv. door het leveren van meer inspraak.

Gemeentelijke herindeling
Bij gemeentelijke herindeling vindt de Ouderenpartij NH dat het initiatief daarvoor bij de betrokken gemeenten moet liggen. Een van bovenaf opgelegde gemeentelijke herindeling zonder gemeentelijk draagvlak wijzen wij volstrekt af. Een gemeentelijke herindeling moet de burgers aantoonbaar ten goede komen.

Provincie als werkgever / ambtelijke organisatie
De Ouderenpartij NH vindt dat de provincie door een leeftijdsbewust personeelsbeleid er zorg voor moet dragen, dat werknemers zolang mogelijk aan het arbeidsproces kunnen blijven deelnemen. De provin-cie dient in haar personeelsadvertenties op te nemen dat 50-plussers uitdrukkelijk worden uitgenodigd om te solliciteren.
Verder wil de Ouderenpartij NH naar een kleinere en slagvaardige provinciale overheid o.a. te bereiken door intensieve interprovin-ciale ambtelijke samenwerking.

Orde en Veiligheid
De Ouderenpartij NH is van mening dat in het provinciaal beleid, de veiligheid en de kwaliteit van leven van de burger een belangrijke rol speelt. Steeds meer burgers en met name ouderen voelen zich on-veilig in onze maatschappij. ’s Avonds uitgaan wordt door veel se-nioren vermeden. Ook op het platteland neemt de onveiligheid toe.
Een beleid van gerichte maatregelen dient deze ontwikkelingen te stoppen. De provincie draagt zorg voor het afstemmen van dat beleid en de uitvoering met andere overheidsorganen. Goede waarden en nor-men moeten in ons gedrag richtinggevend zijn.
Ook de ouder wordende burger kan hier een bijdrage aan leveren.
Een sociale en veilige samenleving heeft voor de Ouderenpartij NH de hoogste prioriteit.

Handhaving en regelgeving
De Commissaris van de Koning neemt zijn controlerende functie nauw-gezet waar. Voor de controle op het naleven van wetten en verorde-ningen moet de provincie voldoende zijn toegerust. Samenwerking met andere betrokken organen is gewenst.

Politie
Voor de bestrijding van de criminaliteit in de steden en op het platteland is een voldoend kwalitatief en kwantitatief toegerust politieapparaat noodzakelijk. Door de regering gegeven beloftes op dit terrein moeten periodiek op resultaat gecontroleerd worden.

Door het afstoten van taken vanuit Den Haag naar provincie en ge-meente is niet uit te sluiten dat de getalsmatige sterkte van de politie hierdoor onderbezet raakt. De getalsmatige sterkte per re-gio moet gehandhaafd blijven
Hoewel de provincie hierin geen eigen taak heeft, willen we dit on-derwerp, gezien het belang, niet onbesproken laten.

Veiligheidsbeleid
De provincie heeft een rol bij de regie, coördinatie en de stimule-ring van diverse taken op het gebied van veiligheid. Er zijn steeds meer gedelegeerde taken vanuit het Rijk en ook zijn er samenwer-kingsverbanden vanuit de gemeenten in regionale diensten en gemeen-telijke initiatieven.

Rampenbestrijding
Bij de rampenplannen heeft de provincie onder andere de taak van controle bij het voortdurende proces. De actualisering en coördina-tie bij gecombineerde oefeningen is van groot belang.
De Commissaris van de Koning houdt toezicht op de kwaliteit van de voorbereiding en actualisering van de veiligheidsrisico’s bij de crisisbeheersing.

Ook moet speciale aandacht gericht zijn op het voorkomen van water-overlast, daarbij is actueel de resultaten en effecten van komende werken aan de dijken en de Waddenzee.

Voor een ieder moet inzichtelijk zijn wie bij calamiteiten/crisis bestuurlijk verantwoordelijk is.

 

 

Hoofdstuk 2 Bereikbaarheid

Verkeer en vervoer
Het Rijk is verantwoordelijk voor snelwegen. Provincie, gemeenten en het Hoogheemraadschap Noord-Holland Noord zijn verantwoordelijk voor de regionale en de lokale weg-infrastructuur. De provincie Noord-Holland beheert 672 km wegen, 391 km fietspaden en parallelle wegen, 42 km vrijliggende busbanen, 261 km vaarwegen, 527 civiele kunstwerken, Dynamisch Verkeersmanagement-systemen en een verkeers-centrale.

Ondanks – vaak dagelijks – gebruik van het busvervoer en /of de provinciale infrastructuur is niet algemeen bekend dat de provincie daar, ook financieel, verantwoordelijk voor is. Ook het aanbesteden van het openbaar busvervoer behoort tot de verantwoordelijkheden van de provincie Noord-Holland. Van het totale provinciale budget besteedt Noord-Holland veruit het meeste geld aan bereikbaarheid, verkeer en vervoer.

Kosten infrastructuur
Noord-Holland investeert aanzienlijke bedragen in wegen, busbanen, fietspaden, vaarwegen en kunstwerken. Niet alleen in de instandhou-ding van bestaande maar ook in nieuwe infrastructuur. Ook die moet vervolgens worden beheerd en onderhouden. Daardoor nemen de totale kosten navenant aanzienlijk toe. Echter, ook hier doen de gevolgen van rijksbezuinigingen zich gevoelen. Naast afnemende inkomsten uit het provinciefonds dalen ook de provinciale inkomsten uit opcenten (provinciale toeslag op motorrijtuigenbelasting) een gevolg van veranderingen in het wagenpark. Men kiest op grote schaal voor kleinere, lichtere en/of elektrische auto’s. Noord-Holland is met afstand de provincie met de laagste opcenten. Het is de vraag of de inkomsten in de toekomst voldoende zullen blijken om daarmee de (stijgende) kosten te kunnen dekken.

Openbaar vervoer

Bezuinigingen
Provincies ontvangen minder geld van het rijk en worden niet volle-dig gecompenseerd voor de stijgende kosten van het openbaar vervoer (verder OV). Openbare aanbestedingen van concessies – op basis waarvan een vervoerder het alleenrecht op het openbaar busvervoer in een bepaald concessiegebied kan verkrijgen – leiden daarom tot minder vervoer voor hetzelfde geld. Gevolg: Noord-Holland bezuinig-de op OV. Zo zijn kleine kernen – met minder dan 3000 inwoners – niet langer opgenomen in het zogenoemde stroomlijnennet en wil men de OV-korting voor 65-plussers afschaffen. Als gevolg van deze be-zuinigingen zijn kleine kernen aangewezen op eigen initiatieven van gemeenten, ondernemers of ouders (scholierenvervoer). Bijvoorbeeld vervoer met buurtbussen die de provincie deels incidenteel onder-steunt. OPNH wil dat de provincie dergelijk aanvullend vervoer structureel financieel ondersteunt.

Standpunt Ouderenpartij NH: Niet bezuinigen op OV (= kerntaak).
OV is zo belangrijk, dat goed betaalbaar en veilig OV ook in finan-cieel moeilijke tijden gegarandeerd is en dat daarop dus niet be-zuinigd moet worden.
Voor iedereen met een minimum gezinsinkomen wil de Ouderenpartij Noord-Holland de OV-korting voor 65-plussers handhaven zoals dat in de meeste grote steden gebeurt. Geld moet niet worden gevonden door te korten op andere taken of door op andere programma’s te bezuini-gen maar door minder geld te bestemmen voor nieuw beleid en door de ruimte binnen de begroting (bijvoorbeeld door meevallers of onder-besteding) daarvoor te benutten. Nu, wordt die ruimte gebruikt om kapitaallasten te verminderen. Dat kan en moet dus anders.

OV op grotere schaal aanbesteden
Aanbestedingen van concessiegebieden in Noord-Holland leiden tot te weinig aanbieders en bijgevolg is er nauwelijks sprake van concur-rentie. Vaak is er maar één aanbieder. OPNH vindt daarom dat OV op een grotere schaal, zo mogelijk samen met andere provincies en stadsregio’s, aanbesteed zou moet worden. Overlappingen van streek- en stadsvervoer zouden daardoor voorkomen kunnen worden. Daarbij dienen het gemak van de reiziger en het efficiënt besteden van overheidsmiddelen centraal te staan.

OV-knooppunten; meer aandacht voor overstappen uit eigen vervoer
De provincie richt zich primair op het kunnen overstappen van de ene op de andere vorm van openbaar vervoer (trein, bus, metro, tram). OPNH wil een makkelijker overstap vanuit het eigen vervoer (bijvoorbeeld de auto) op het OV mogelijk maken. Dat bevordert het gebruik van OV, voorkomt parkeeroverlast en is goed voor het leef-milieu in en rond steden.

Hoogwaardig OV (HOV)
Wil OV concurrerend kunnen zijn dan dient de reistijd voorspelbaar en tenminste gelijk of (liefst) korter te zijn dan met de auto. Noord-Holland wil daarom grote bedragen besteden aan zogenoemde HOV-verbindingen zoals Huizen – Hilversum en Velsen. Maar de prak-tische, financiële en ruimtelijke consequenties van HOV-verbindingen met vaak dure kunstwerken en vrijliggende busbanen leiden tot veel onbegrip en maatschappelijke onrust. Dit temeer om-dat bestaande buslijnen dan doorgaans worden omgeleid, ingekort of opgeheven. Busreizigers hebben kritiek op de te rijden routes en het (geringere) aantal bushaltes van HOV. Ook procedureel is er veel kritiek. Pas nadat er al eerder een bestuurlijk akkoord tussen provincie en colleges is gesloten zijn gemeenteraden en burgers – als mosterd na de maaltijd – aan zet. Hun bedenkingen of oplossin-gen stuiten dan veelal op al helemaal dichtgetimmerde bestuursak-koorden. Ook al blijken besluiten nadien gebaseerd op kwestieuze of inmiddels achterhaalde uitgangspunten dan nog ontbreken er door-gaans mogelijkheden tot bijsturing. De colleges hebben zich name-lijk voorafgaand aan maatschappelijke discussie en verantwoording reeds met huid en haar gebonden aan een samenwerkingsovereenkomst (SOK), die men heeft ondertekend.

De Ouderenpartij NH wil daarom dat dergelijke ingrijpende beslis-singen voortaan niet zonder voorafgaande brede openbare discussie en verantwoording worden genomen. Daarbij dient een onafhankelijk opgestelde maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) een onder-bouwing te bieden voor de publieke middelen die overheden aan HOV willen besteden en dient er vooraf verantwoording te worden afge-legd over welke belangen in geding zijn en op welke wijze, die – inclusief de mogelijke consequenties – zijn of worden, afgewogen.

Fast Flying Ferry
De Fast Flying Ferry tussen Amsterdam en Velsen werd wegens terug-lopende reizigersaantallen niet opnieuw aanbesteed en is daarom per 1 januari 2014 gestopt. Hangende de uitkomst van het lopende onder-zoek naar een duurzame vorm van “personenvervoer over water” blijft het jaarlijks daarvoor gereserveerde budget vooralsnog tot 2016 be-schikbaar. De Ouderenpartij NH ondersteunt personenvervoer over wa-ter indien de maatschappelijke kosten daarvan aanvaardbaar blijken.

Actualiseren infrastructuur voor fietsers
De fiets dreigt de dupe te worden van het eigen succes. De drukte op fietspaden neemt door sterke groei van het gebruik van elektri-sche fietsen toe. Naast elektrische fietsen, waarop vaker en snel-ler wordt gereden, maakt ook de explosieve groei van het aantal scooters, die veel meer ruimte (breedte) nodig hebben, dat de vei-ligheid van fietspaden met voorrang om aandacht vraagt. Er zullen meer zogenoemde fietsstraten nodig zijn en ook de breedte van be-staande fietspaden zal moeten worden vergroot.

 

 

Hoofdstuk 3 Water

Algemeen
Waterveiligheid, kwaliteit en kwantiteit van oppervlakte- en grond-water dat zijn de belangrijkste en ook de wettelijke taken van de Provincie. De Ouderenpartij NH gaat voor droge voeten, maar wil te-gelijk met de dijkverzwaring alle mogelijkheden benutten die daar-bij aan de orde zijn zoals natuur, milieu en economie. Dus alle duurzaamheidsaspecten op deze beleidsterreinen zo breed mogelijk neerzetten binnen de provinciale regie, taak en uitvoering.

Het essentiële belang van water
Hier ligt een taak voor de provincie. Samenwerking met burgers, be-drijven en instellingen is daarbij noodzakelijk. De provinciale overheid heeft belangrijke taken op het gebied van milieu, water en ruimte. De Waterwet, een Rijkstaak, het Waterplan 2015-2020 is het beleidskader voor de provincie. De uitvoering van het waterbeheer ligt grotendeels bij Rijkswaterstaat, waterschappen en gemeenten. De provincie is uitvoerder van een aantal taken, zoals grondwater-beheer, grondwateronttrekkingen (drinkwater en industrie), vaarweg-beheer en toezichthouder voor zwemwater(recreatiewater), water-schappen en rioleringsplannen.

Speerpunten voor de komende jaren:
• Het vaststellen van de Kerntaken van de Provincie en het on-derscheiden van de verschillende taken voor een duidelijke voortgang en controle op de verschillende kostenplaatsen;
• Toezicht en ontwikkelingen bij de primaire en secundaire wa-terkeringen in het belang van de droge voeten;
• Hoe de Waterschappen functioneren en hoe de ontwikkelingen zijn bij de afspraken, taken en besturen van de waterschap-pen;
• De klimaatontwikkelingen en de stijging van de zeespiegel;
• De nevengeschikte functies en ontwikkelingen aan dijken en oevers bij het beheren en ontwikkelen van de ruimte;
• Een helder beleidskader voor de toezichthoudende taken, zoals rioleringsplannen, wateronttrekkingen en bewaking van kwali-teit en kwantiteit.

Vismigratie
Ouderenpartij NH vraagt aandacht voor het voornemen om, citaat: ”(…) in de Afsluitdijk een zogenaamde vismigratierivier, die de Waddenzee en het IJsselmeer met elkaar zal verbinden, te realise-ren. Hierdoor zal de doorgang van trekvissen (glasaal, spiering etc.) verbeterd worden, kosten € 55 mln.” Uit experimenten in de bestaande praktijk blijkt, dat als de sluisdeuren naar de Waddenzee bij doodtij op een kier gezet worden honderdduizenden trekvissen hiervan gebruik maken om het IJsselmeer in te zwemmen. Conclusie: Het kostbare project “vismigratierivier” blijkt geheel overbodig.”

Water en de gebiedsinrichting
Belangrijk is dat de provincie bij de eigen gebiedsgerichte ontwik-kelingen met economische aspecten zoals alternatieve energie, toe-risme en overige bedrijvigheid aan kust en oever, zich steeds af-vraagt in hoeverre dit werk is te verbreden door er “waterwerk” in op te nemen.

Participeren en investeren kan een impuls zijn voor de inwoners van Noord-Holland.

Markermeer, IJsselmeer en Waddenzee
De Ouderenpartij NH is tegen een verdere inpoldering van de meren, het Markermeer en het IJsselmeer. We hebben het water nodig voor opslag en als het grootste zoetwaterbekken van Nederland. De kust-lijn van het ”oude land”, vanaf Medemblik tot aan Huizen is cul-tuurhistorisch van onschatbare waarde en moet in zijn huidige vorm behouden blijven. Alleen bij de havenplaatsen kunnen onder strenge voorwaarden extra haven en watergebonden faciliteiten gerealiseerd worden. De Ouderenpartij NH wijst verdere aantasting van de Wadden-zee ten sterkste af. Dit houdt o.a. in, dat de Ouderenpartij NH ze-ker tegen zoutwinning onder de Waddenzee is.

Nationale waterveiligheid
De Ouderenpartij NH vraagt aandacht voor een van de megaprojecten als gevolg van de nationale waterveiligheid. Voor de provincie wordt in de komende jaren de versterking (verhoging) van de Af-sluitdijk en de bouw van een nieuwe keersluis op Delta niveau bij Den Oever actueel. Rijkswaterstaat, de provincie en het Hoogheem-raadschap Noord-Hollands Noorderkwartier zijn daar direct bij be-trokken.
Ouderenpartij NH maakt zich zorgen over de huidige door RWS geop-perde optie om hierbij de nieuwe keersluis aan de noordzijde van de schutsluis te projecteren.
Hierdoor zullen de draaibruggen te allen tijde de zwakste schakel bij hoogwater in de Afsluitdijk blijven.

Bevaarbaar maken van het Amstelmeerkanaal
De provincie achtte indertijd een economische impuls voor nodig de-ze regio. De ontwikkeling van het Wieringerrandmeer zou hier in voorzien Door het schrappen van dit Wieringermeerproject is ook die economische impuls uit beeld verdwenen.
De Ouderenpartij NH pleit er nu voor dat het Amstelmeerkanaal op zijn minst weer bevaarbaar wordt gemaakt voor toerisme en recrea-tievaart. Nog beter zou zijn als het Amstelmeerkanaal weer bevaar-baar wordt voor vrachtscheepvaart. Door de ontwikkeling van Agri-port (Greenport) zou containervrachtvaart van producten uit Agri-port vanuit de haven van Oude Zeug via het Amstelmeerkannaal of via de vaargeul Den Oever-Den Helder kunnen worden vervoerd.

 

 

Hoofdstuk 4 Milieu

Algemeen
Het provinciale milieubeleid moet in het teken staan van verant-woordelijkheid. Uitgaande van de best mogelijke keuzes voor de kwa-liteit van leven en dat in de ruimste zin van het woord. Een be-hoedzame omgang met de aarde is noodzakelijk om ook ons nageslacht in staat te stellen verder te gaan met duurzaam gebruik van de aar-de.
Het streven naar de maximale bevrediging van de materiële behoeften op de korte termijn staat op gespannen voet met de veel genoemde duurzaamheid. Het integreren van de bescherming van het milieu in de economische groei moet uitgangspunt van beleid zijn. Onze samen-leving accepteert het niet langer, dat de economie ongebreideld groeit ten koste van de natuur en het milieu. De huidige zeer domi-nante rol van de economie in onze samenleving moet teruggedrongen worden ten gunste van meer immateriële waarden. Geen 24-uurs econo-mie, 7 dagen lang.

Milieubeleid en -beheer
De provincie dient een integraal milieubeleid uit te voeren. Doelen en infrastructuur zoals ingebracht in de structuurvisie kan en mag de provincie proactief en ook waar nodig restrictief benutten. Ge-bruik maken van de aanwijzingsbevoegdheid hoeft van de Ouderenpar-tij NH niet geschuwd te worden. De plannen voor het milieu, het wa-ter, de natuur en de economie behoren allen een rol te spelen bij de afwegingen voor de inrichting van de ruimte voor onze inwoners.

Speciale aandacht dient geschonken te worden aan de bijenstand. Het uitsluiten van zeer giftige en nauwelijks afbreekbare insecticiden is een eerste stap in de goed richting.

Sturing op bemiddeling voorlichting en educatie.
Milieuregels moeten natuurlijk goed uitvoerbaar zijn. De organisa-ties op het gebied van natuur, milieu en ook die van de agrarische en economische sector kunnen door de provincie worden gestimuleerd en gefaciliteerd. De Ouderenpartij NH ziet hierin een blijvende rol voor de Provincie.

Gedelegeerde en overige taken.
Bodemvervuiling, afvalstoffen, waterhuishouding, drinkwater, grond-water en niet te vergeten het peil en de waterhoogte zijn een uit-daging voor de provincie voor het behoud van de kwaliteit.
De hoge flux kernreactor in Petten met de overige activiteiten op het gebied van hoogwaardige technologie en werkgelegenheid dient voor vooral de kop van Noord-Holland behouden te blijven. De kern-reactor Petten moet operationeel gehouden worden totdat zijn opvol-ger, de Pallas reactor, gereed is en in gebruik wordt genomen.

Economisch nut is duurzame winst!
De inzet van de Ouderenpartij NH is gericht op “een veilige en ge-zonde leefomgeving” en past dat toe op alle beleidsdoelen die voor onze samenleving en de komende generaties nut en winst op leveren, zoals:

• Schone lucht, onder andere minder congestie bij vervoer;
• Minder geluid, minder stress en slaapstoornis;
• Duurzame aanpassingen aan woningen door, indien mogelijk, in-noverende maatregelen;
• Duurzame vormen van energie in zelfvoorzienende vorm;

Duurzame energie
De ontwikkeling en toepassing van duurzame energie en energiebespa-ring zoals off shore wind, biomassavergassing, zonne-energie, GroenGas en overige energiemaatregelen zoals Duurzaam Bouwen en on-dersteuning van het CO2-serviepunt, vormen evenzovele kansen voor economische bedrijvigheid welke het milieu ten goede komen. OPNH ondersteunt de speerpunten; off shore wind, biomassa, zonne-energie en een faciliterende rol van de provincie als regisseur en lobbyist alsmede als oprichter van een Energy Board en als partner in de stichting Energy Valley.

Overlast: theorie versus praktijk
Bijvoorbeeld geluidshinder uitdrukken in 24-uurs gemiddelden gaat eraan voorbij dat geluidsoverlast niet als een gemiddelde waarde over 24 uur wordt ervaren maar acuut, in de mate waarin er op enig moment sprake van is. Onder druk van grote belangen mag de overheid zich niet laten verleiden tot besluiten die te weinig op realisti-sche en teveel op theoretische en bijgevolg mogelijk geflatteerde waarden zijn gebaseerd. Burgers nemen daar steeds vaker geen genoe-gen mee en halen met eigen rapporten, metingen en in gerechtelijke procedures hun gelijk (vgl. het terugdraaien van de max. snelheid op de A10 rond Amsterdam en elders in Nederland).
Het milieu is van ons allemaal en daarom is OPNH van mening dat een overheid zich te allen tijde moet verantwoorden over het te voeren resp. gevoerde milieubeleid en… dient een brede, openbare en transparante maatschappelijke discussie daarover niet uit de weg te gaan.
Dat diverse bevoegdheden van provincies naar regionale uitvoerings-diensten (RUD’s) overgingen ziet de Ouderenpartij NH, vanwege het scheiden van rollen, als een goede ontwikkeling. Voorwaarde is dat economische groei plaatsvindt in functie van een goede en gewaar-borgde kwaliteit van leven, nu en in de toekomst. De bescherming van het (leef)milieu staat daarbij voorop.

 

 

Hoofdstuk 5 Ruimte

Algemeen
In dit beleidsveld Ruimte komen onder het juridische en beleidsma-tige kader van de Provinciale Structuurvisie en de Ruimtelijke Ver-ordening de beleidsvelden groen, volkshuisvesting, ruimtelijke or-dening, stedelijke vernieuwing, natuur, landschap, recreatie, eco-nomie, landbouw en toerisme samen.
Ondanks de door bezuinigingen van het Rijk gekorte financiële mid-delen van provincies, onderschrijft en ondersteunt OPNH de noodzaak om investeringen in onze provincie krachtig te stimuleren opdat mensen nu en in de toekomst graag in Noord-Holland willen wonen, werken, ondernemen en recreëren.

Bouwen buiten bestaand bebouwd gebied
Bij het ruimte bieden aan woningbouw en de uitbreiding of nieuwe vestiging van bedrijven moet worden gelet op het evenwicht tussen die functies en de kwaliteit van, en inpasbaarheid bij, natuur en landschap.
Met name in geval van ontwikkelingen buiten bestaand gebied is het vraag wanneer een punt wordt bereikt dat het behoud en de kwaliteit van natuur en landschap geen verdere ontwikkelingen toestaan. Bij gebrek aan een duidelijke afbakening zoals de vroegere “rode con-tour” en een helder criterium; wanneer er geen verdere bebouwing buiten bestaand bebouwd gebied wordt toegestaan, is het volgens OPNH dringend gewenst daartoe duidelijke criteria op te stellen.

Intensieve veehouderij
Datzelfde, het formuleren van duidelijke criteria, geldt ook voor het begrip intensieve veehouderij. Aangezien er in de Ruimtelijke Verordening wel een maximum grootte van een “agrarisch bouwblok” maar geen beperkingen aan het maximum aantal dieren is opgenomen, is het onduidelijk wanneer er sprake is van Intensieve Veehouderij. Dat maakt het begrip intensieve veehouderij, waarvoor niet de grootte van een bouwblok maar primair het aantal gehouden dieren bepalend is, tot iets zonder praktische betekenis. Ook de ruime toegestane maximum grootte van agrarische bouwblokken (2 ha) en mo-gelijkheden om veehouderijen te hervestigen of samen te voegen staan op gespannen voet met de tegenstem van duizenden Noord-Hollanders die zich tegen megastallen hebben verklaard. Ook hier pleit OPNH voor duidelijke, expliciete en handhaafbare criteria (lees een maximum aantal dieren per soort).

Wonen
Ondanks de verwachte vraag naar woningen in de toekomst (in de pe-riode 2010 – 2040 zijn er, zonder de vervangingsbehoefte mee te tellen, alleen al in de Metropoolregio Amsterdam 300.000 nieuwe wo-ningen nodig), staat woningbouw in Noord-Holland onverminderd onder druk.
Ruimtelijk gezien verdient het bouwen binnen bestaand bebouwd ge-bied de voorkeur maar de kosten daarvan zijn per definitie hoger dan bouwen buiten bestaand gebied. Daarom vragen gemeenten steeds vaker toestemming voor het bouwen buiten bestaand bebouwd gebied. Dat botst dan veelal met de provinciale zorg voor de instandhouding van de kwaliteit van de milieus en de recreatiemogelijkheden rond steden en dorpen in onze regio.
Om woningbouwprojecten planologisch zoveel mogelijk te vergemakke-lijken is het, naast een jaarlijkse analyse van woningbouwprojecten in NH, m.i.v. 2014 mogelijk om bij het Noord-Hollandse Woningbouw-beraad het hele jaar door een project aan te melden. Voor projecten die te kampen hebben met een complexe problematiek wordt twee keer per jaar een zwaarder traject doorlopen.
Het is aan de rijksoverheid om maatregelen te treffen die “scheef-wonen” tegen gaan zodat er weer doorstroming, bijvoorbeeld t.g.v. starters, ontstaat. De provincie zet daarnaast in op collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en het door diverse vormen van zelfwerkzaamheid verlagen van de bouwkosten. Met name voor nieuwko-mers op de woningmarkt een mogelijkheid om binnen hun financiële mogelijkheden nieuwbouw te kunnen realiseren.

Seniorenwoningen
Alhoewel het Rijk inzet op het tot op hoge leeftijd thuis blijven wonen van ouderen, mankeert het aan geld en beleid om dat mogelijk te maken. De rijksoverheid heeft de mond vol van het naar eigen mo-gelijkheden en draagkracht nemen van verantwoordelijkheid alsmede van het nemen van sociale verantwoordelijkheid door familie, naas-ten en bekenden.
Terwijl verzorgingshuizen aan de lopende band worden gesloten in de verwachting dat de daar verleende zorg door anderen wordt overgeno-men, lijkt er geen enkele instantie verantwoordelijk voor het bewa-ken van dit proces en het voorzien in de consequenties daarvan als de daaraan ten grondslag liggende verwachtingen in de praktijk niet haalbaar blijken. Het is zeer de vraag of gemeenten voldoende extra middelen ontvangen om extra zorg “te organiseren” als de sociale netwerken van ouderen daarin niet kunnen voorzien of ontbreken.
Ook het inventariseren en toezicht houden op het tijdig realiseren van de benodigde aantallen senioren- of nultredenwoningen lijkt niet of onvoldoende gewaarborgd. OPNH is bezorgd over dit alles en ziet met lede ogen aan dat de provincie als gevolg van decentrali-satie van taken naar gemeenten en het structureel – en o.i. (te) rigoureus – afbouwen van Loddersplustaken hier te passief blijven.
Alhoewel provincies geen uitvoerende taken meer hebben is het zeer de vraag of NH voldoende werk maakt van haar nog steeds bestaande signalerende, agenderende en zo nodig – samen met gemeenten – ont-wikkelende taakstelling voor dit grote maatschappelijke vraagstuk in onze regio.
OPNH vindt dat de provincie die als gebiedsregisseur in slimme al-lianties tussen ruimtelijk fysieke en sociaal-culturele infrastruc-tuur kan voorzien, het op dit vlak laat afweten.
Onderzocht dient te worden in hoeverre de optredende leegstand in verzorgingshuizen omgezet kan worden in appartementen vooral star-ters en senioren.

Windenergie op land
Noord-Holland heeft op grond van rijksbeleid i.c. 6000 MW Windener-gie op Land in 2020, afspraken met het Rijk en in IPO-verband ge-maakt die inhouden dat de provincie de ruimtelijke randvoorwaarden schept om in 2020 een opgesteld vermogen van 685,5 MW wind op land in Noord-Holland operationeel te hebben.

Met de realisering van windpark Wieringermeer groeit het opgesteld vermogen windenergie in Noord-Holland van 343 MW naar circa 580 MW in 2018. Om de provinciale taakstelling van 685,5 MW wind op land in 2020 te realiseren, moet de provincie in 2014 ruimte aanwijzen voor de resterende opgave van 105,5 MW. Daartoe wordt nog dit jaar een wijziging van de Structuurvisie en de Provinciale Ruimtelijke Verordening ter visie gelegd. Iedereen in NH kan daarop d.m.v. een zienswijze reageren.

Buiten de met het rijk en provincies afgesproken taakstelling van 685,5 megawatt “Wind op Land” wil NH niet méér windturbines op land toestaan. Op basis van het vigerend ruimtelijk beleid van Rijk en provincie is er een analyse gemaakt waar windturbines geplaatst kunnen worden. Die ruimtelijke analyse is aangevuld met normen voor de borging van de ruimtelijke kwaliteit en van de leefomgeving.

Daarbuiten ziet OPNH mogelijkheden om, bijvoorbeeld in geïndustria-liseerde gebieden (zoals havens) met inachtneming van andere daar gevestigde belangen, extra windturbines te plaatsen. Daarom wil OPNH niet per se vasthouden het uitgangspunt van tenminste 6 wind-turbines in een lijnopstelling.
Door dit aantal zo mogelijk te verkleinen komen er meer plekken be-schikbaar waardoor de minimum afstand van windturbines tot gevoeli-ge gebouwen elders kan worden vergroot zonder dat de taakstelling daardoor in gevaar komt.

Extra aandacht verdient het “oud voor nieuw” vervangen van oude, overlast gevende windturbines. Omdat ze indertijd veel dichter op woonbestemmingen geplaatst mochten worden dan nu is toegestaan ver-oorzaken deze oude windmolens in die situaties veel overlast. OPNH vraagt om een oplossing voor schrijnende gevallen waar men vaak al jarenlang ernstige overlast ondervindt.

Windenergie op zee
OPNH ondersteunt ten volle de door de provincie ingediende ziens-wijze tegen het bouwen van windparken in zee binnen de 12-mijls zo-ne. Voorstanders wijzen in dit verband op kostenbesparing. OPNH wijst op de zakelijke argumenten die Siemens aanleiding gaven 31 km ten noorden en 55 km ten noordwesten van Borkum (Duits Waddenei-land) windparken met een capaciteit van meer dan 500 MW aan te leg-gen. Reden: het hogere rendement (aantal vollasturen) van windpar-ken die verder in zee liggen wegen op tegen de meerkosten.

Wegbezuinigen provinciale subsidie op “Landschap Noord-Holland” is kortzichtig
Landschap Noord-Holland is een van de 12 provinciale natuurorgani-saties die samenwerken in een landelijk samenwerkingsverband. In onze provincie beheert Landschap Noord-Holland 96 eigen natuurge-bieden en ontvangt daarvoor bijdragen vanuit het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) en van de provincie Noord-Holland. Uit bezuinigingsoverwegingen wil Noord-Holland de subsidie van in totaal € 1,5 miljoen in vier jaar tijd afbouwen tot nul. De Ouderenpartij NH vindt dat een slecht idee. Met name omdat Land-schap Noord Holland m.b.v. een in verhouding beperkte subsidie van € 300.000 duizenden natuurvrijwilligers met raad en daad aanstuurt. Daarvoor is een organisatie met kennis van zaken nodig die deze vrijwilligers opleidt en het nodige gereedschap ter beschikking stelt. Als je die inzet kapitaliseert verliest de natuur veel meer dan de provincie aan subsidie bespaart. Daarom wil de Ouderenpar-tij NH met alle middelen, die haar ten dienste staan, de voorge-stelde bezuiniging voorkomen.

 

 

Hoofdstuk 6 Welzijn en Cultuur

Algemeen
Als we de situatie op het terrein van Welzijn vergelijken met de situatie vlak voor de provinciale verkiezingen van 2011 dan is er veel veranderd. Jeugdzorg (per 1-1-2015) en de WMO zijn nu de taken van de gemeente. Of anders gezegd: de gemeente is nu grotendeels verantwoordelijk voor het sociale domein.
En dit gaat gepaard met de overgang naar een participatiemaatschap-pij. Van veel meer burgers dan voorheen wordt verwacht, dat zij meer zorg gaan verlenen aan medeburgers.

De rol van vrijwilligers en mantelzorgers wordt veel belangrijker. Hoe dat zich in de komende jaren zal ontwikkelen, zullen we moeten afwachten.
Het zal duidelijk zijn, dat de rol van de provincie op het terrein van het sociale domein kleiner is geworden, maar er blijft nog ge-noeg over.

Sociaal kapitaal
Een participatiemaatschappij veronderstelt sociale betrokkenheid van veel vrijwilligers en mantelzorgers, ons “sociaal kapitaal”. Van deze mensen wordt veel verwacht, belangrijk dat hun werk prak-tisch mogelijk wordt gemaakt zodat hun inzet en motivatie op peil blijven.
Hier ligt een taak voor de provincie.
Heel gericht kan de provincie allerlei mogelijkheden aanbieden om die vrijwillige inzet en betrokkenheid te ondersteunen en te behou-den.
Denk aan respijthuizen waar vrijwilligers en mantelzorgers, bevrijd van de zorgen van alledag, weer even op adem kunnen komen.

Vrijwilliger en organisatie
De Ouderenpartij NH wil daarnaast de aandacht blijven richten op een goede ondersteuning van de vele vrijwilligersorganisaties. Daar waar mogelijk dient de provincie optimaal gebruik te maken van de kennis van deze organisaties.
Vooral het behoud van kwaliteit en het niveau van de organisaties en hun vrijwilligers verdient een hoge prioriteit. Als we willen dat de burger blijft participeren in de samenleving zijn ook de in-formele netwerken nuttig en nodig en mogen niet aan kracht inboe-ten.
“Alle zeilen bij de mast houden”.

Eigen verantwoordelijkheid en initiatief
De Ouderenpartij NH is van mening dat bij welzijn en cultuur het provinciale beleid gericht moet zijn op het stimuleren en onder-steunen van de eigen verantwoordelijkheid van de burger.
Indien gewenst kan de provincie incidentele steun verlenen aan al-lerlei samenwerkingsverbanden voor dienstverlening. Denk aan een organisatie van vrijwilligers die een belbusvoorziening in stand houden.

Zoals hierboven reeds gezegd is de zorg voor de burger grotendeels een taak van de gemeente geworden. Dat neemt niet weg dat de Oude-renpartij NH de ontwikkelingen op dit terrein nauwkeurig zal vol-gen. Indien nodig zal de Ouderenpartij NH als provinciale partij met initiatieven zal komen.
Kwalitatieve goede zorg zal betaalbaar, beschikbaar en voor een ie-der bereikbaar dienen te blijven.

Bereikbaarheid
Ook de provincie dient aandacht te schenken aan dit onderdeel van bereikbaarheid. In geval van nood moet er binnen een kwartier een arts en ambulance en verder binnen een half uur een apotheek, ver-pleegkundige, ziekenhuis, kruisvereniging beschikbaar zijn. Ook in het weekend!

Meldpunten
Waar mogelijk steunt de provincie alle organisaties bij de coördi-natie van meldpunten. De provincie kan stimuleren dat in overleg met de betrokken organisaties regionale meldpunten of loketten wor-den aangewezen.

Jeugd en gezin
De Ouderenpartij NH vindt het belangrijk, dat er een goede integra-tie plaats vindt van de verschillende instanties voor jeugd en ge-zin.
Verder is het van het allergrootste belang, dat initiatieven die de verhoudingen binnen de gezinnen en de leefomstandigheden van jonge-ren verbeteren, gekoppeld zijn aan heldere normen en waarden geba-seerd op de rechten en plichten van burgers jegens elkaar.

Welzijn, cultuur en sport
De Ouderenpartij NH is voor een goed functionerende bibliotheek, die voor een ieder beschikbaar is en binnen redelijke afstand.
Sport is ook een fundamentele pijler voor een gezond leven. Voort-durende stimulering van en het beschikbaar stellen en houden van faciliteiten, ook voor ouderen, hoort daarbij. In de aanleg en on-derhoud van regionale sportaccommodaties en recreatiegebieden heeft de provincie haar eigen verantwoordelijkheid.
Behoud van eigen cultuur en identiteit moet worden versterkt.

Fysiek cultureel erfgoed
De Ouderenpartij NH vindt het behoud van het fysieke culturele erf-goed zeer belangrijk.
Bij het fysiek culturele erfgoed denken we aan oude bedrijfs-gebouwen, historische huizen, sluizen, verdedigingswerken (bijv. Stelling van Amsterdam) enz. Indien nodig dient de provincie geld voor renovatie beschikbaar te stellen.

Historie, economie en recreatie
Onderzocht dient te worden of bepaalde historische gebouwen een economische of recreatieve functie kunnen krijgen.

 

 

Hoofdstuk 7 Financiën

Algemeen
Bij het besteden van de provinciale middelen zijn wij van mening dat het welzijn van de burger uitgangspunt en doel van beleid moet zijn. Hierbij moeten de gelden op een evenwichtige manier over de verschillende sectoren verdeeld worden. Daarom moet het provincie-bestuur in het beheer van gemeenschapsgelden een goed rentmeester zijn, zodat er voortdurend een evenwicht is tussen de inkomsten en de uitgaven.
Dit dient tot uitdrukking te komen in reëel sluitende begrotingen en jaarrekeningen, die de toets van rechtmatigheid en doelmatigheid kunnen doorstaan.
Overdracht van rijkstaken aan de provincie is alleen aanvaardbaar, als het Rijk daaraan een reële financiële vergoeding en de vereiste bevoegdheden verbindt. De uitkering uit het provinciefonds en de opbrengsten van de heffing (opcenten) op de motorrijtuigenbelasting vormen jaarlijks de twee belangrijkste inkomsten voor de provincie. Een gemiddelde over de laatste jaren geeft voor de uitkering pro-vinciefonds een bedrag van € 130 mln en voor de heffing motorrij-tuigenbelasting een bedrag van € 180 mln.

Open huishouding
De provincies in Nederland hebben een wettelijke takenpakket, dat opgelegd is door de rijksoverheid. Deze taken moet de provincie uitvoeren. Bij een gesloten huishouding moet de provincie zich ook beperken tot die wettelijk taken. Echter de provincies hebben tegen de zin van de rijksoverheid een open huishouding. Zij kunnen dan ook taken oppakken, die buiten de wettelijk taken vallen. Een voor-beeld daarvan is het sociaal domein. De provincie heeft op dit ter-rein de laatste jaren veel geld beschikbaar gesteld voor de regio’s en indirect voor de gemeenten. Denk aan de RSA’s, de regionale so-ciale agenda’s (rond € 3 mln jaarlijks, 4 jaar lang).
Deze open huishouding geeft de Ouderenpartij NH o.a. de mogelijk-heid om ons sociaal kapitaal, dat zijn onze vrijwilligers en man-telzorgers, qua aantal tenminste op peil te houden en ze krachtig te ondersteunen.

Fondsen en reserves, schaarste
De provincie staat er financieel zeer goed voor. Voor een goed functioneren van de provincie is het voor de Ouderenpartij NH niet noodzakelijk een zo hoge financiële reserve aan te houden.
Het is goed voor de provincie als het uit een gezonde financiële schaarste werkt. Daarmee wordt bewerkstelligd, dat er niet te ge-makkelijk geld wordt uitgegeven en er alleen taken worden aangepakt die echt belangrijk zijn. Het noodzaakt tevens voortdurend tot een bezinning te komen op de (kern)taken met de daaraan verbonden fi-nanciële middelen. Voor de Ouderenpartij NH dient de situatie van een gezonde financiële schaarste in de komende statenperiode gerea-liseerd te worden.

Beleid, initiatieven en controle
De begroting en de jaarrekening vragen om een overzichtelijke en duidelijke inrichting, zodat de leden van de Provinciale Staten hun controlerende taak naar behoren kunnen uitoefenen. Juist voor het duale stelsel – scheiding tussen besturen en controleren – is dat van groot belang.
Volgens de Ouderenpartij NH moet bij alle uitgaven van de provincie steeds worden bedacht, dat er gewerkt wordt met geld van de burger.

Nieuw beleid dient zo veel mogelijk gefinancierd te worden uit her-overweging van prioriteiten en door afstoting en/of beperking van bestaande taken (nieuw voor oud).
Aan subsidieverlening worden voorschriften verbonden die een recht-matige en doelmatige besteding van de overheidsgelden waarborgen. Subsidie heeft een aanvullend karakter en dient zoveel mogelijk het particulier initiatief te stimuleren. Concreet houdt dit in dat meer en meer subsidiegeld moet gaan naar organisaties die ontstaan zijn uit, en gedragen worden door, de samenleving.

Motorrijtuigenbelasting
De heffing op de motorrijtuigenbelasting (de MRB), de opcenten, is een belangrijke bron van inkomsten voor de provincie. De provincie NH heeft het laagste tarief van alle provincies. De Ouderenpar-tij NH wil dat zo houden en vindt dat de provincie uiterst terug-houdend moet zijn met het financieren van nieuw beleid door een verhoging van de opcenten. Alleen als het voor het kunnen blijven uitvoeren van kerntaken noodzakelijk is.

De provinciale financiën op het beleidsterrein mobiliteit.
Gezien de hoeveelheid geld die omgaat op het beleidsterrein bereik-baarheid is het zaak dat de provincie met haar sterke financiële positie ook sterk is in de regierol om alle partijen aan te sturen op kwaliteit bij de bereikbaarheid.

Programmabudgetten
Hieronder wordt programmatisch de meerjarenraming 2015-2018 van de budgetten weergegeven. De hoofdstukken van het verkiezingsprogramma volgen de namen van de programma’s in de begroting van de provin-cie.

Overzicht van het resultaat per programma in mln € (- = voordelig)

Grafische weergave van de programmabudgetten in miljoenen €.

Rechts vinden we in de grafiek de baten van de provincie. Dat is de uitkering uit het provinciefonds (rond € 130 mln), de opbrengst van de opcenten van de MRB (rond € 180 mln), rente- en dividendop-brengst en dekking uit enkele bestemmingsreserves.

 

 

Bijlage Aandachtspunten

• Een participatiemaatschappij veronderstelt een sociaal kapitaal (vrijwilligers en mantelzorgers) in de samenleving. Het is de taak van de provincie dat sociaal kapitaal gemotiveerd en krachtig te houden
• De Ouderenpartij NH dient het algemeen belang van de gehele sa-menleving met prioriteit voor senioren.
• Besturen met hart voor senioren
• Ons beleid is erop gericht dat ouderen zo lang mogelijk hun zelfstandigheid kunnen behouden op het terrein van wonen, ont-spanning en zorg.
• Herstel van normen en waarden voor ons dagelijks leven met als richtsnoer “Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”.
• Leven in een sociale en veilige samenleving is essentieel.
• Jeugdzorg: een gezin met ouders en goede opvoeding van het grootste belang
• Speciale aandacht voor de ouderen- en gehandicaptensport.
• Voldoende gespreid aanbod van hospice-huizen voor terminale pa-tiënten.
• Participatie van ouderen aan alle onderdelen van de samenle-ving.
• Meer betaalbare huisvesting voor senioren en jonge starters.
• Een economisch sterk en milieubewust Schiphol is blijvend ge-wenst.
• De overheid moet integer en betrouwbaar zijn.
• De provinciale besluitvorming moet voor de burger transparant en volgbaar zijn.
• De identificatieplicht voor de burger blijft en is noodzakelijk voor de handhaving van de openbare veiligheid.
• Een voldoend aantal zorgcentra/hospice-instellingen in Noord Holland voor ongeneselijke zieken en terminale patiënten is dringend gewenst.
• Sport is een fundamentele pijler voor een gezond leven, daarom speciale aandacht voor de jeugd/ouderensport.
• Het de minderhedenbeleid dient het rijksbeleid te volgen met de hoofdonderdelen het leren van de Nederlandse taal, inburgering en indien mogelijk toeleiding naar werk.
• Op basis van een inkomensafhankelijke prijs gratis gebruik van het reguliere busvervoer voor de minima in de daluren te begin-nen met een proefperiode van drie jaar.
• Karakteristieke landschappen, dorpen en wijken in steden worden beschermd en versterkt.
• Gemeenten, vooral de kleine, moeten voor de eigen bevolkings-aanwas kunnen bouwen.
• Het verbeteren van de kwaliteit van betaalbare woningen in NH heeft hoge prioriteit, evenzo de bouw van levensloopbestendige woningen.
• Het samenwonen van senioren, broer, zus of partner, gezien de duidelijke voordelen zoals veiligheidsaspect, eenzaamheid, ver-zorging, gezelligheid enz. bevorderen.
• De provincie dient in overleg met de gemeenten, woningcorpora-ties en verdere berokkenen afspraken te maken over het bouwen van voldoende en betaalbare woningen voor ouderen en starters.
• In stedelijk gebied moeten bedrijfsfuncties mogelijk blijven.
• Een economisch sterk Schiphol blijft zeer gewenst.
• Het stimuleren van werkgelegenheid via speciale werkervarings-programma’s in de monumentenrestauratie, de stads- en dorpsver-nieuwing verdient een hoge prioriteit.
• Hoge prioriteit voor nieuwe technologie (ICT, 3D-printing) en innovatie. Zij versterken de concurrentiekracht van de economie in Noord-Holland met speciale aandacht voor domotica.
• De duurzaamheid bij de landbouw door alternatieve teelten en ecologisch verantwoorde bouw, dient te worden bevorderd.
• De milieubelasting van de glastuinbouw dient verminderd te wor-den.
• Ondersteunend kassen als aanvullende teelt bij kleinere bedrij-ven moet mogelijk blijven
• Ruimte voor de agribusiness op locaties zoals Flower Mainport Aalsmeer, Agriport A7, Grootslag en Alton.
• Bij landinrichting heeft een economisch gezonde agrarische sec-tor hoge prioriteit.
• Het is dringend gewenst dat de haven in Den Helder van de veer-dienst naar Texel wordt verplaatst vanuit het centrum naar de rand van Den Helder.
• Het is van het grootste belang voor de werkgelegenheid in Noord-Holland Noord, dat het vliegveld de Kooy bij Den Helder in bedrijf blijft.
• De haven van Den Oever met de grootste garnalenvisserij van Nederland moet de ruimte hebben om zich blijvend goed te kunnen ontwikkelen in het belang van de werkgelegenheid van die regio.
• Bij de herinrichting van het Crailo-terrein in het Gooi moet er een goed evenwicht zijn tussen het natuurbelang en de economi-sche wensen.
• Een slagvaardig, doelmatig en democratisch provinciaal bestuur, dat dichter bij de burger moet staan.
• Naar een kleinere slagvaardige overheid, minder bureaucratie, minder ambtenaren
• Geen geldverslindende HOV-projecten als het bestaande netwerk de extra kwaliteit ook kan leveren.
• De provincie als regionale bewaker van de kwaliteit van het sociale kapitaal (mantelzorgers en vrijwilligers).
• Geen bijdrage (€ 58 mln) aan de bouw van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden. Voor de kosten van die sluis zijn het Rijk en Amster-dam verantwoordelijk.
• Door de komst van de elektrische fiets en scooterbromfiets is het dringend noodzakelijk, dat het fietspadenpark hiervoor wordt aangepast.
• Gemeentelijke herindelingen dienen van onderop in gang gezet te worden, waarbij geldt “geen fusie zonder visie”.
• De Fast Flying Ferry (FFF) dient zo snel mogelijk in het Noord-zeekanaal terug te komen.
• De provinciale subsidie voor “Landschap Noord-Holland” handha-ven.
• Het Amstelmeerkanaal weer bevaarbaar maken voor toerisme en recreatievaart.