Waarom een Ouderenpartij

Het belang van de Ouderenpartij NH, al 25 jaar actief

De grondslag voor de oprichting van de Ouderenpartij NH. is gelegen in de jaren 80/90 van de vorige eeuw toen het toenmalige kabinet Lubbers/Kok (CDA/PvdA) ging sleutelen aan de AOW, de koppeling met de loonontwikkeling in het bedrijfsleven wilde men loslaten, zodat de koopkracht van de AOW zou gaan afnemen, verder werd er een beleid ontwikkeld van deregulering, marktwerking, privatisering en liberalisering, het afstoten van taken vanuit het Rijk naar de Provincie en van de Provincie naar de Gemeenten. De laatste grote overdracht van taken vond plaats in 2015.

De invoering van dit beleid betekende het begin van het einde van de voortgang in de opbouw van na de tweede Wereldoorlog van onze welvaartsstaat. De ouderen van nu hebben met zeer grote inspannin-gen deze welvaartsstaat mogelijk gemaakt.

Op grond van de voorgaande ontwikkelingen is de Ouderenpartij NH in 1995 opgericht en is nu al 25 jaar onafgebroken vertegenwoordigd in de Provinciale Staten van Noord-Holland.

Het vertrouwen in het functioneren van de centrale overheid neemt af. Dit wordt mede veroorzaakt door het grotendeels mislukken van het bovengenoemde beleid van privatisering, marktwerking, liberalisering en deregulering. Dure managementlagen (zelfverrijking) bevolken nu de semi-overheidsorganisaties.

Dit zijn mede de hoofdoorzaken, dat de overheid hoe langer hoe meer haar grip op de maatschappij en het vertrouwen van de burger aan het verliezen is. Nu in 2019 ervaren vele inwoners van onze provincie de negatieve resultaten van dit beleid aan den lijve. Een hoofdvraag is nu actueel:
Blijft een goede zorg voor de ouderen wel in stand?

Daar komt bij dat het steeds duidelijker wordt, dat de ouderen/senioren anno 2019 een steeds groter deel van de bevolking omvat. Dat deel wordt gevormd door de steeds groter wordende groep 65+ers en het groeiende aantal Nederlanders, die niet of nauwelijks meer aan het werk komen. Na een leeftijd van 45 à 50 jaar gaat dit laatste al een rol spelen. Ver voor de pensioengerechtigde leeftijd worden vele burgers al als “oud” of “te oud” beschouwd.

De grote politieke partijen hebben hierbij de belangen van hun achterban niet goed behartigd, de visies van nationale partijen sluiten onvoldoende aan op belangen en tegenstellingen die er bestaan op lokaal en provinciaal niveau. Hierdoor zijn ze filiaalhouder geworden van hun nationale partijen.

De burgers van deze provincie hebben met de uitslag van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in 2018 een overduidelijk signaal aan dit kabinet afgegeven. De burger wijst dit landelijk gevoerde beleid in toenemende mate af.

Meer dan de helft van de inwoners van Noord-Holland is nu 45 jaar of ouder, tal van voorzieningen in onze provincie moeten de komende jaren op die groep worden afgestemd.

De Ouderenpartij NH is bij dit werk onmisbaar en niet alleen voor de ouderen, maar ook voor de jeugd.

De jongere van nu is de oudere van morgen